તા 21/03/2019 ને ગુરુવારના રોજ રજા હોવાથી હોસ્પિટલ એક દિવસ બંધ રહેશે. ફક્ત હોસ્પિટલ નો પ્રસુતિ અને ઇમર્જન્સી વિભાગ જ ચાલુ રહેશે.

18
Mar
2019
Mon